תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

הגדרות בתקנון זה:

"האתר"- אתר שכתובתו www.TipTreks.net

"תכנים"- כל מידע, טקסט, מאמר, קמפיין, קידום, פרסום, סקירה, ראיון, המלצה, תמונה/קישור לתמונה, סרטון/קישור לסרטון, בין אם בדרך של טקסט או בנראות אחרת, בין אם באתר או שמקורם בכל מדיה אחרת שיועמדו לרשות המשתמשים באתר.

"משתמש"- כל אדם, חברה, בעלים תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל מן וסוג שהוא בתכני האתר, בכל אמצעי ודרכי הגלישה הקיימים.

"פרסומת"- תוכן שבמהותו נועד למטרות רווח של בעליו (המפרסם).

כללי (1):

1.1 אתר Tip Treks בכתובת ( tiptreks.net ) להלן: "האתר", פותח ומופעל על ידי בעליו (להלן: "הבעלים").

1.2 תנאי התקנון (להלן: "תנאי השימוש או התקנון") מסדירים את היחסים בין הבעלים לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובמידע הקיים בו. (להלן: "המשתמש").

1.3 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי התקנון.

1.4 השימוש באתר, במידע ובתכנים המוצגים בו, כפוף לתנאי התקנון. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות כאמור.
יודגש, כי המשתמש אינו חייב להסכים למפורט בתנאי התקנון המצ"ב – אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו.

1.5 יובהר, כי אין להשתמש בחומרי האתר מכל מן וסוג שהוא, בכל דרך, אם בהעתקה, בצריבה, בצילום, בשכתוב, בתרגום, בהקלטה, בוידאו ובכל דרך אחרת.

1.6 בהתאם לאמור בסעיף לעיל, אין להעתיק בכל דרך הן מהאתר והן מהחומרים המוצגים בעמודים העיסקיים ובחשבונות האתר השונים ברשתות החברתיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם וכו'.

1.7 זמינות המידע במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של הבעלים ו/או מי מטעמם עם צדדים שלישיים, אי לכך, הבעלים יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, תוכן או מוצר ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא כל התראה מראש ובכפוף לדין החל, למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך מכל מן וסוג שהוא.

1.8.החלוקה בתנאי התקנון לסעיפים וכותרות הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר – אך פונה לכל המינים.

שימוש באתר (2):

2.1. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו, ניתן כמו שהוא (AS-IS) כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות שירותי האתר.

2.2. האמור באתר אינו מהווה הצעה להתקשרות עם הבעלים או מי מטעמם לכריתת חוזה או הזמנה להצעה כאמור או מצג לעריכת עסקה כלשהי ואין בו כדי ליצור התחייבות מטעם הבעלים להעניק שירות כלשהו או לכרות עסקה כלשהי או בכלל.

הגבלת השימוש באתר (3):

3.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו הבעלים רשאים למנוע ממשתמש לעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים המפורטים:
א. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
ב. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.
ג. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלים ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו ו/או באתר או בהמשכיותו ובהתקיימותו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

מדיניות ופרטיות (4):

4.1 הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר, וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת הבעלים במסגרת השימוש באתר ביחד יהיו כפופים להוראות המפורטות. (להלן: "פרטי המשתמש").

4.2 הבעלים לא ימסרו את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, למעט בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

א. צו שיפוטי או לפי דין- ככל והבעלים או מי מטעמם ידרשו לכך.
ב. אם תקבל התראה לנקיטת הליכים משפטיים נגד הבעלים בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים מכל מן וסוג שהוא, אם יהיו, בין המשתמש לבין הבעלים.
ג. אם הבעלים יתמזגו ו/או ישתפו פעולה עם גוף אחר –יהיו זכאים להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש וכל זאת בלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.
ד.  אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל הבעלים כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהם ו/או במי מטעמם ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים.
ה. אם תעלה טענה או יתעורר אצל הבעלים חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
ו. אם תעלה טענה או יתעורר אצל הבעלים חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם הבעלים ו/או עם מי מטעמם.
ז. אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים באתר. לא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה כלפי הבעלים ו/או מי מטעמם בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.

4.3. השימוש של המשתמש באתר ומסירת הפרטים לבעלים מהווה הסכמה מצדו של המשתמש לכך שפרטיו יוחזקו וינוהלו על ידי החברה, וכי ייעשה במידע זה שימוש, למטרות פניה אל המשתמש, מענה לשאלות, לצרכי הפעלת האתר ולצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש והבעלים לא יחשבו כמפרי התחייבות לפרטיות או לפוגעים בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.

4.4. לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו לבעלים וכי מסירת הפרטים כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו הבלעדית.

4.5. אם המשתמש מתנגד לשימוש בפרטי המשתמש שלו או מעוניין לעיין, למחוק או לתקן פרט מפרטי המשתמש, עליו להודיע על כך לבעלים באמצעות פנייה אל דואר אלקטרוני שכתובתו: TIPTREKS@GMAIL.COM במקרה זה הבעלים יפעלו בהתאם להנחייה שנמסרה להם כאמור, בכפוף לדין החל.

4.6. במידה והבעלים החליטו להשתמש בתכנים שהעלה ו/או העביר המשתמש בדרך של העלאה לאתר או שליחה לכתובת המייל, או שליחה בהודעת ווצאפ/טקסט/אינבוקס (באמצעות אחת מהרשתות החברתיות), המשתמש מותיר להנהלת האתר להשתמש בתכנים ובחומרים שהועלו לאתר לכל מטרה שהיא, לערוך את התכנים בכל דרך שיראה לנכון לכל עובד באתר ולשם כך מצהיר המשתמש כי זכויות השימוש בתכנים אלו שייכות לו(המשתמש) והינו מוסר לבעלים את זכויות היוצרים לתכנים אלו. בעת שליחת תוכן לאתר יודע המשתמש  באופן שאינו משתמע לשני פנים, כי הוא מותיר לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ושאינו מוגבל בזמן או במקום, לעשות שימוש בתכנים שהעלה/ששלח. בעת העלאת תוכן לאתר מצהיר המשתמש כי כל תוכן שהועלה על ידיו שייך לו, לרבות זכויות יוצרים על תמונות וצילומים, קופי, טקסטים, מידע וכיוצא בזה.

קניין רוחני (5):

5.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהן, לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של הבעלים בלבד, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

5.2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך ( reverse 3 engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של הבעלים ו/או של מי מטעמם לפי העניין.

כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.

5.3. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

5.4. מבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר כי האתר משמש, בין היתר, כפלטפורמה פרסומית למפרסמים שונים. דהיינו, כל התכנים מכל מן וסוג שהוא המתפרסמים בפרסומות הינם על אחריות המפרסמים אותם ועל דעתם הבלעדית. וכל הזכויות של תכנים אלו שייכות למפרסמים, לרבות סמלים- לוגו, סיסמהפרסומית- סלוגן וסימני מסחר רשומים. משתמש אשר יעשה שימוש לא חוקי בתכנים אלו הינו חשוף לתביעות משפטיות מצד המפרסמים. אין הנהלת האתר והבעלים יישאו באחריות מכל מןוסוג שהוא בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש או למפרסמים עקב שימוש בתכנים אלו, והמשתמש או המפרסם לא יהיה זכאי לפיצוי משום סוג שהוא ויהיה מנוע מלטעון טענה עתידית מסוג זה.

במידה ונתקלתם בתוכן שעלול להפר זכויות יוצרים אנא שלחו לנו מייל לכתובת הבאה TIPTREKS@GMAIL.COM ואנו נטפל בנושא במיידי.

חובות המשתמש (6):

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים:

6.1. הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

6.2. מובהר בזאת, כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן.

6.3. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

6.4. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

6.5. המשתמש מתחייב שלא לקשר link לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של:

א. מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.
ב. מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי.
ג. מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של הבעלים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
ד. מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל מן וסוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של הבעלים.

6.6. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

6.7. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של הבעלים, במקרים בהם הבעלים יחששו או יחשדו כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, יהיו רשאים להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP  ולהתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתם של הבעלים, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש, וכן כל פעולה אחרת אשר הבעלים ימצאו לנכון לנקוט כדי להגן על קניינם ו/או על זכויותיהם ו/או זכויות צדדים שלישיים.

הגבלת אחריות (7):

7.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב הבעלים ו/או הנהלתם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

א. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים, לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב. אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של הבעלים ו/או מי מטעמם.
ב. כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בבעלים, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, וירוס, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, הפגנות, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו הבעלים עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.
ג. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת.
ד. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע או ניסיון לבצע כל אחד מאלה באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
ה. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר או חסימת הגישה אליו לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

7.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויים הבעלים לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים )להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'.
מוסכם כי אין לבעלים כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של הבעלים, אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד הבעלים ו/או מי מטעמם הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

7.3. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או לפי הענייןרשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל ו/או מחוץ לישראל אינה מלאה ורציפה. הבעלים, מנהליה ועובדיה וכל הבאים מטעמם או הפועלים בשמם, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה ומבלי לגרועבקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

7.4. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.

7.5. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. הבעלים נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. הבעלים אינם מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את הבעלים ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הבעלים ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

7.6. בעלי האתר לא מתחייבים להסיר כל תוכן שהוצהר כפוגע על ידי המשתמשים ושומרים לעצמם את הזכות לשיקול דעת. הבחירה באם לפרסם או להסיר כל תוכן היא בחירה של בעלי האתר בלבד.

שונות (8):

8.1 הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתם הבלעדית וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הינם אלו שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (ככל וחלו) בתנאי השימוש.

8.2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור השרון או על פי החלטת הבעלים והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

8.3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

8.4. כל השתהות של הבעלים בקיום זכות המגיעה להם או אי עמידה שלהם על זכות המגיעה להם לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של הבעלים על זכות כאמור.

8.5.  בעת הפרה של תקנון זה המשתמש יישא בכל הוצאותיו המשפטיות של האתר, בעלי והשותפים לרבות הוצאות לעו"ד או צד שלישי.